Середа, 21.11.2018, 14:32
Вітаю Вас Гість | RSS

Лабораторія менеджменту та підручникознавства

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 12-14.12.2012

Головна » 2012 » Грудень » 5 » Глущенко Л. Вчитель і апробація сучасного підручника
22:20
Глущенко Л. Вчитель і апробація сучасного підручника

УДК 37.022:001.53

ВЧИТЕЛЬ І АПРОБАЦІЯ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

Людмила Глущенко, вчитель математики

с. Петрівське Петрівського району Кіровоградської області (Україна)

Представлені основні напрямки та результати роботи вчителя з апробації підручника  „Алгебра”, 8 клас, автори: О.Біляніна, Н.Кінащук, І.Черево.  У статті подаються методичні рекомендації щодо апробації підручника, зауваження і пропозиції до цього навчального видання.

Ключові слова: апробація, навчальна література, інструментарій, теоретична робота, дослідження, емпіричні методи, природний експеримент.

The author presents the main ways and results of teacher approbation of textbook "Algebra", 8 by O.Bilyanina, N.Kinaschuk, І.Cherevo. There are methodical recommendations in relation approbation of textbook defines advantages, comments or suggestions for this tutorial.

Keywords: testing, educational materials, tools, theoretical work, research, empirical methods, a natural experiment.

Апробація навчальної літератури – це процес перевірки якості навчальної літератури, який має на меті схвалення (відхилення) навчальних видань як таких, що відповідають (не відповідають) вимогам Державного стандарту, основним принципам навчання в середній школі, віковим пізнавальним можливостям учнів. Мета апробації – визначити відповідність підручника вимогам освітніх стандартів і практичних умов навчання учнів [1].

Нова структура побудови навчального матеріалу, нетрадиційні підходи до викладання матеріалу в підручнику можуть викликати труднощі у педагогів, які працюють за цим виданням. Під час апробації формуються передумови для сприйняття інформації, представленої в підручнику, і засвоєння понять учнями [4].
          Метою написання статті є спроба окреслити
основні напрямки роботи  вчителя з питань апробації  шкільного підручника 

Нові підходи до навчання вимагають пошуку нових методів і форм роботи, бо потрібно намагатися розвивати в учнів уміння переносити знання, набуті на уроках, у повсякденне життя; розвивати їх мовленнєві, інтелектуальні, пізнавальні та творчі здібності. І надзвичайна роль у цьому процесі відводиться особистості вчителя, його людським, професійним якостям. Тому особливий акцент робиться на підвищенні фахового рівня вчителя, що включає в себе не тільки проходження курсів підвищення кваліфікації, але й постійну роботу над собою, участь у майстер-класах, семінарах різного рівня. Саме вони сприяють розвитку творчості вчителів, не дають зупинятись на досягнутому. Зрозуміло, що завдяки тільки постаті вчителя та його професійним якостям досягти поставленої мети неможливо. Для цього потрібен сучасний підручник, який би відповідав вимогам діючої програми для загальноосвітніх шкіл, будувався б на принципах комунікативності, інтегрованого навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, позитивного ставлення до помилок, забезпечував позитивну мотивацію навчання, створював можливості для розвитку творчих здібностей учнів.

Апробація підручника „Алгебра” 8 клас, автори - Біляніна О.Я, Кінащук Н.Л., Черево І.М.  здійснювалась протягом 2-х навчальних років [3].

Перший рік роботи за підручником був цікавим, але разом з тим і складним. Завжди важко впроваджувати щось нове й відмовлятись від того, до чого звик.

     Першоетапна робота передбачала:

експертизу змісту навчального видання вчителями;

вивчення думки вчителів, учнів, їхніх батьків про якість навчальної книги;

проведення контрольних обстежень рівня засвоєння учнями навчального матеріалу.

     Як помічено, апробація - це комплексне педагогічне дослідження, яке має свою логіку, етапи, структурні особливості дослідницької роботи.
Педагогічне дослідження з апробації навчальної літератури – багатогранний пізнавальний процес, який має свою логіку, необхідні етапи, структурні особливості дослідної роботи. Слід зазначити, що успіх та ефективність цієї роботи забезпечується за умов, що дослідник усвідомлює весь процес дослідження в цілому.

 Мій  дослідний процес почався з вироблення концепції дослідницької роботи з проблеми апробації навчальної літератури. Була визначена проблема, мета та сформульована провідна ідея, яка визначила, в якому напрямі буде розвиватися вивчення проблеми. На основі провідних ідей була з’ясована  відповідна гіпотеза, яка теоретично пояснює проблему, забезпечує її практичне розв’язання.

    На основі мети, зафіксованої у плані, була здійснена теоретична робота- детальне визначення змісту предмета дослідження, аналіз, уточнення проблеми, розробка гіпотез.

 Робота з теоретичними матеріалами розпочалася з ознайомленням із:

Положенням про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

вимогами до шкільної навчальної літератури та проблемами забезпечення її якості;

законодавством України з питань книговидавництва та інтелектуальної власності;

загальними вимогами до підручника;

вимогами до змісту підручника;

вимогами до структури підручника;

сучасними методами і формами підготовки і проведення уроків з використанням підручників;

самостійною роботою  вчителів у процесі підготовки до апробації шкільної навчальної літератури.

    Здійснення експериментального дослідження рекомендую  оформляти документально, для того, щоб  залишились записи про все, що фіксувалось.

         Важлива роль відводиться вибору методики педагогічного дослідження – сукупності використаних методів, які об’єднані спільною логікою, підпорядковані дослідницькій меті. У нашому дослідженні  - це емпіричні методи, до яких відносяться: спостереження, експеримент, анкетування, тестування, бесіда. По-перше, використовуємо метод спостереження, який відкриває суттєві взаємозв’язки і відношення в процесі дослідження. Але внести радикальні зміни в педагогічний процес за допомогою цього методу неможливо. Тому доцільно застосувати природний експеримент, який виникає на основі теорії, підтверджує вірність або невірність гіпотези, вносить зміни в педагогічний процес в залежності від мети.

Методика застосування природного експерименту потребує від учителя:

продуманого планування;

додержання природних умов;

знання теоретичного питання з проблеми;

вибору і визначення проблеми для експериментального дослідження;

визначення гіпотези, її переводу на емпіричний рівень;

наявність експериментальної та контрольної групи, на порівнянні яких ґрунтується модель експерименту.

         На основі обраної системи методів накопичилися факти, які треба було систематизувати й обробити.

          Належна обробка фактографічного матеріалу -  це найскладніша частина дослідження. Вона включає:

Перелік вживаної системи дослідницьких методів.

Відповідність цієї системи меті, задачам, концепції, терміну дослідження.

Статистичну обробку даних.

Оцінку результатів дослідження, перелік недоліків, якщо вони є.

У кінці була заповнена схема аналізу підручників, на основі її було складено узагальнений аналіз.

      Для здійснення експерименту мною був розроблений інструментарій. Були використані  анкети для вчителів, учнів та їх батьків. До інструментарію також я включила  і тестові завдання. Головне завдання тестування - отримати об'єктивну і достовірну інформацію про те, як впливає  навчальний матеріал на формування знань учнів з предмета. Проведені тестування були системними і відповідали вимогам, матеріали тестів були достатньої ступені складності. Вони мали 3 етапи [4]:

стартовий - на початку навчального року,

проміжний - кінець січня,

підсумковий - наприкінці квітня.

Узагальнення матеріалів експерименту здійснювалося за такими етапами:

аналіз підручника, за спеціально розробленою схемою МОНУ;

відгук про апробацію підручника (експертна оцінка підручника учителем, який проводив апробацію);

звіт про проведення апробації.

Узагальнюючи результати роботи над апробацією підручника, слід відмітити наступне. На мою думку, авторам вдалося дотриматись педагогічних принципів побудови підручника. А саме:

підручник відповідає нині діючій програмі;

зміст підручника свідчить, що автори використовували сучасні наукові публікації та праці вчених минулого;

основу підручника складають пояснювальні тексти;

матеріал викладений доступною для учнів мовою, без діалектизмів, має зв’язок з іншими предметами: історією, народознавством, кресленням;

підручник містить багато ілюстрацій;

малюнки, графіки чіткі, кольори яскраві, вдало підібрані;

ілюстрації мають назви або супроводжуються текстом;

у підручнику легко орієнтуватися: весь матеріал розділений на укрупнені,   логічно – окреслені дидактичні дози – розділи.

Зауваження та пропозиції:

1. До змісту підручника:

   1.1. Збільшити кількість однотипних прикладів, особливо на вироблення основних вмінь та  навичок.

   1.2. Включити завдання для усного рахунку.

   2. До структури та навчально-методичного апарату підручника:

    2.1. У кінці підручника, крім предметного покажчика, ввести тлумачний словник   (слова в ньому писати з наголосом).

    2.2. Включити більше логічних та цікавих задач, ігрові елементи, математичні загадки, а також більше прикладних задач та задач, які дають уявлення, наприклад, про життя країни і т. ін..

     2.3. Відсутній робочий зошит для учня та методичні рекомендації для  вчителя.

     2.4. Завдання для самостійного оволодіння матеріалом розраховані на учнів з достатнім та високим рівнем навчання.

Незважаючи на незначні недоліки, які має підручник, у нього є ряд переваг.

         Переваги:

1. Різнорівневі завдання та завдання підвищеної складності.

2. Велика і різноманітна кількість завдань  (під час підготовки до уроку можна  

    не користуватися додатковою літературою).

3. Додатковий матеріал.

     Підручник - велика знахідка у роботі з обдарованими дітьми

Висновки

В національній школі мають місце інтеграційні процеси, велика варіативність програм і підручників. Особлива увага приділяється комп’ютерній грамотності, оволодінню учнями такими способами діяльності як алгоритмізація, програмування і розв’язування завдань за допомогою ЕОМ. Важливим завданням у нових програмах є перерозподіл навчального матеріалу між класами. Водночас автори сучасних підручників і посібників не завжди враховують основні вимоги до організації засвоєння їх змісту, ігнорують положення теорії і методики навчання, висвітлюють в диспропорції теоретичні, емпіричні і практичні компоненти змісту, розкривають його в одній стандартній логіці. Такі підручники і посібники не допомагають, а заважають учителю використовувати розроблені дидактикою і методикою різні типи уроків, не забезпечують в достатній ступені розвиток таких психічних процесів як усвідомлення матеріалу, осмислення зв’язків між його елементами, формування вмінь застосовувати знання в стандартних і змінених умовах. У зв’язку із відсутністю у підручниках і посібниках названих аспектів великий тягар лягає на розум і професійне обдарування вчителя: він має компенсувати всі види підручника, який мав би допомагати йому без додаткових затрат часу і зусиль планувати й організовувати проведення уроку.

Пропозиції

1. Авторам майбутніх підручників слід пам’ятати, що створюючи нову книжку необхідно дотримуватись як орієнтації на державний стандарт освіти з історії, так і на критерії до сучасного підручника.

2. Зробити в навчальних закладах електронні бібліотеки, щоб компенсувати учням недостатність підручників.

3. Конкурсний відбір навчальних програм та підручників для загальноосвітніх закладів.

Література

1.      Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2008 р. № 401 [Електронний ресурс] / Інтернет-сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/.

2.      Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад з апробації шкільної навчальної літератури : наказ управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.03.2007 р. № 150 // Педагогічний вісник. – 2007. – № 3.

3.      Про проведення  апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році : наказ управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 19.09.2008 р. № 405 [Електронний ресурс] / Інтернет-сайт КОІППО імені Василя Сухомлинського. – Режим доступу : http://koippo.kr.ua/.

4.      Жосан О.Е. Підготовка вчителів до апробації навчальної літератури / О.Е. Жосан // Завучу усе для роботи. - 2009. - № 23. – С. 30-39.

Переглядів: 5254 | Додав: Олександр | Рейтинг: 2.5/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів