Понеділок, 26.08.2019, 02:12
Вітаю Вас Гість | RSS

Лабораторія менеджменту та підручникознавства

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 12-14.12.2012

Головна » 2012 » Грудень » 4 » Олефіренко Л. Електронний підручник як вид навчальної літератури на уроках інформатики та математики
22:03
Олефіренко Л. Електронний підручник як вид навчальної літератури на уроках інформатики та математики

УДК 37.022

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ВИД НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Людмила Олефіренко, вчитель математики та інформатики

смт Олександрівка Кіровоградська область (Україна)

 

Дана стаття присвячена проблемі використання електронних підручників як одного із найголовніших засобів навчання на уроках математики та інформатики.  

Ключові слова: Програмні засоби, електронні підручники, навчання,  інформаційні технології, комп’ютер

The author examines the problems of using electronic books as one of the most important means of teaching the lessons of mathematics and computer science.

Keywords: Software tools, electronic textbooks, training, information technology, computer

 

Підручники завжди були невід'ємним компонентом всього навчального процесу. У загальній системі засобів навчання вони є основним стрижнем для отримання нових знань. Видатний чеський педагог Я.А.Каменський про підручник сказав, що він є найголовнішим засобом навчання зі всієї системи засобів навчання. Тому серед всього різноманіття різної літератури підручник є першим і найважливішим джерелом знань для учнів, і його слід розглядати як один з основних компонентів всього навчального процесу.

XXI століття — час переходу до високотехнологічного інфор­маційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рі­вень освіченості й культури всьо­го населення набувають вирі­шального значення.

Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій відкрив нові перспективи у сфері освіти. Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має місце тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій і формування на цій основі принципово нових інтегрованих технологій навчання

На сучасному етапі розвитку комп’ютерної техніки широкого використання набувають мультимедійні та Інтернет-технології, які проникають в різні сфери нашого життя.

Серед основних областей застосування засобів мультимедіа виділяють і  освітню. На основі мультимедіа створюється  електронні посібники, довідники, презентації.

 Досвід організації навчально-виховного процесу в нашій школі свідчить, що чим ширше засто­совуються комп'ютери у процесі вивчення різних предметів та чим раніше учні починають працювати з ком­п'ютерами, тим ефективніші ре­зультати навчання. Підручники сьогодні теж перевели в площину комп’ютерів та назвали електронними підручниками.

Хто ж він  «Електронний підручник» і які його відмінності від звичайного підручника? Чи дійсно його використання є необхідним на сучасному етапі навчання?

І вчитель,  і учень  мають "іти в ногу з часом" та залучатися до використання новітніх технологій. Зараз у період розвитку інформаційних технологій ми  повинні прагнути до чогось нового у нашій діяльності.

На мою думку на сьогоднішній день існує багато засобів отримання знань. Це і підручники, словники, довідники, а також мультимедійні технічні засоби, мережа Internet, якими школярі  з задоволенням користуються. При цьому роль вчителя полягає у тому, щоб бути провідником у інформативному просторі та навчити учнів відбирати потрібну інформацію, опрацьовувати її, одним словом -  вчитися.

Електронний підручник -  це дуже чудова нагода для того, щоб урізноманітнити та удосконалити нашу діяльність відповідно до вимог сьогодення, а стрімкий процес інформатизації шкіл на основі сучасних комп'ютерів, що поступають в наші навчальні заклади, відкриває в освіті шлях електронним підручникам. Можна сказати, що електронний підручник - це електронні програмні засоби навчального призначення, що дають змогу самостійно або за допомогою вчителя, отримати потрібну інформацію про явища і процеси, що вивчаються. Інформацію з використанням  комп'ютера можна представляти  не тільки у вигляді тексту, малюнків, графіків, діаграм, креслень, але й з використанням фрагментів звукової  та відео інформації, що забезпечує наочність матеріалу. Відмінною особливістю побудови електронних підручників є гіперпосилання.

Електронний підручник має структуру, аналогічну до структури підручника; забезпечує високий рівень активності учнів при роботі з матеріалом.

Електронний підручник покликаний не замінити друкований посібник, а доповнити його за рахунок подання навчального матеріалу в іншому вигляді – за допомогою акцентів на ключових поняттях,  тез та опорних схем, використання інтерактивних завдань, великої кількості мультимедійного ілюстративного матеріалу, що може використовуватися як при фронтальній роботі з використанням мультимедійного проектора, так і для самостійної роботи з навчальним матеріалом,  узагальнення, повторення тощо; а також додаткових матеріалів, файлів-заготовок та шаблонів для виконання практичних завдань.

Можна відокремити такі основні функції електронного підручника, як комп'ютерного педагогічного програмного засобу:

навчально-пізнавальна;

консультативна;

контрольна.

Зазвичай  структура електронного підручника містить такі елементи:

1. Інформаційний блок:

навчальні матеріали (основні поняття, закони, твердження, таблиці, графіки, схеми та пояснення до них).

2. Контрольний блок:

тести для самоперевірки;

контрольні запитання у формі тестів для з'ясування, як глибоко студент засвоїв навчальний матеріал;

різнорівневі задачі до кожної з тем;

тести й задачі до кожного з розділів та курсу загалом.

3. Допоміжний блок:

спеціальні відеофільми;

словник-довідник основних понять;

інформація про видатних спеціалістів галузі;

Інтернет-адреси сайтів, на яких розміщено корисну навчальну і спеціалізовану інформацію;

кросворди, ребуси.

Взаємозв'язок між блоками, як показує практика сприяє підвищенню ефективності засвоєння школярами необхідних знань та дає можливість учням  самостійно оволодівати навчальним матеріалом.

Існує два види електронних підручників: закритий та Інтернет-підручник. Перший використовують на персональних комп'ютерах або в локальній комп'ютерній мережі й розповсюджують на дисках. Під Інтернет-підручником слід розуміти відкритий підручник, який має посилання на зовнішні джерела інформації, бази даних і розміщений на одному з серверів глобальної комп'ютерної мережі.

Застосування електронного підручника чи навчально-методичного комплексу надає можливість учителю економити час при підготовці до уроку, а також ефективно організовувати навчальну діяльність учнів на уроці, що сприяє досягненню очікуваних результатів навчання учнів.

При підготовці до уроку я вважаю, що вчитель має  передбачати  виважене  використання  різних  складових  навчально-методичного комплекту та застосування різних форм діяльності учнів на уроці – крім індивідуальної роботи учня з електронним підручником має передбачатися робота з друкованим підручником, виконання завдань у робочому зошиті, робота учнів в парах та малих групах, а також робота з електронним підручником фронтально під керівництвом вчителя з використанням мультимедійного проектора.

Застосування мультимедійних засобів на уроках  дозволяє підвищити не тільки інтерес до викладання матеріалу, але і успішність учнів. Навчальні комп’ютерні програми і електронні підручники дають можливість кожному учню незалежно від рівня його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль. Бути не пасивним спостерігачем, а активно одержувати знання і оцінювати свої можливості.

Матеріал підручників сформовано у вигляді структурованих гіпертекстових документів, які мають перехресні посилання, що дозволяє використовувати розроблені  навчальні посібники з якісно новими можливостями візуалізації навчального процесу. Стала  можлива інтеграція графіки, відео-, аудиоінформації, а включення в підручник Flash-анімації дозволяє моделювати процеси, що важко представити візуально. До таких анімованих об'єктів можуть належати  діаграми, що спливають, кольорові іллюстрації, схематичні підсказки, що біжать рядками та ін. Навчальний матеріал в електронних підручниках  подається  в ієрархічному вигляді, можливі посилання на глосарії, додаткову літературу, тести для самоконтролю.

Для ефективного використання електронного підручника в навчальному процесі він  має відповідати таким принципам:

інтерактивність;

швидкий зворотний зв'язок;

швидкий пошук необхідної інформації та свобода переміщення текстом;

можливість організованого доступу зі сторінок електронного підручника до необхідних інформаційних ресурсів Інтернету;

наявність ілюстративних прикладів та моделей;

організація різнорівневого контролю навчальних досягнень студентів (на початковому, середньому, достатньому та високому рівнях);

багаторівневість викладу навчального матеріалу, що дає змогу вивчити дисципліну з різним ступенем глибини і різним рівнем початкових знань;

відповідність чинній програмі курсу, рекомендованої Міністерством освіти і науки України;

супровід текстового матеріалу аудіо- та відеоінформацією;

матеріал підручника має бути доступним для копіювання та виведення на друк;

електронний підручник має бути відкритим для розвитку та вдосконалення його авторами;

наявність системи захисту від несанкціонованої зміни підручника.

Може виникнути питання - а чи не є використання електронних підручників  даниною сучасності? Однак, уже перший досвід свідчить, підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікується процес навчання, стимулюється інтерес навчання, стимулюється інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Систематичне використання програмнних засобів  на уроці, призводить, на мою думку,  до:

підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

підвищення продуктивності уроку;

установлення між предметних зв’язків;

появи можливості організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом вчителів;

учитель, що використовуе електронні ресурси, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначаються на рівні знань учнів;

змінюється на краще взаємини з учнями, «далекими» від предмета;

в учнів змінюється ставлення до комп’ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки вчителя.

Переваги електронних посібників стають помітними практично відразу:

кожен вчитель може розробити цикл уроків, який буде максимально адаптований під клас. (для себе я кожен урок з інформатики та математики підтримую ІКТ супроводом ДОДАТОК 1) Це може зробити на сьогоднішній день вчитель будь-якого предмета. Для створення такої роботи необхідний персональний комп'ютер, на якому установлено стандартний пакет програм Microsoft Office, а саме стандартна програма Power Point. Вона розроблена таким чином, що навіть мінімальних навичок роботи з комп'ютером буде достатньо для створення сучасного та цікавого супроводу до уроку. На слайдах презентації може бути розміщена письмова інформація, графіки, таблиці, малюнки та фотографії, які попередньо були отримані із всесвітньої мережі Internet або інших джерел;

для ефективності представлення таких уроків я застосовую мультимедійний проектор;

наявність опорних схем, пояснень на слайді полегшують роботу вчителя. Зникає необхідність багаторазового повторення визначень, термінів понять, я роблю лише коментар слайда і дещо доповнюю його  додатковою інформацією;

представлення матеріалу зазначеним чином полегшує сприйняття інформації учнями. Зникає необхідність перепитувати вчителя, все відображається на екрані. Учні можуть  побачити та детально роздивитись всі об'єкти, про які йдеться мова;

за наявності у школяра примірника мультимедійної лекції, з'являється можливість самостійної роботи з матеріалом. Це може бути корисним для повторення матеріалу, підготовці до практичної роботи,  самостійного опрацювання теми у разі хвороби.

І взагалі школярі все більше полюбляють  працювати за комп’ютером а ніж з книжками.

Перелічені переваги сприяють підвищенню зацікавленості учнів  у вивченні як математики, так і інформатики. Стимулюють вчителя та учня  до пошуку додаткової інформації, що позитивно впливає на поглиблення та зміцнення знань, умінь та навичок. Також наявність якісної наочності сприяє розвитку механізмів довготривалої пам'яті, це дозволить використовувати здобуту інформацію у будь-який період життя.

А ще усе це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень:

підвищувати статус учителя;

впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;

розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;

використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

ефективно організовувати контроль знань, умінь та  навичок учнів;

полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Проведення уроку у разі комплексного застосування традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Таким чином, головна вимога до електронних засобів навчального призначення — бути інформативними, спрямованими на розвиток дослідницьких, аналітичних і комунікативних здібностей дітей; важливе також використання різноманітних дидактичних матеріалів активізації пізнавальної і творчої діяльності учнів, системність і послідовність викладу навчального матеріалу.  А їх використання на шкільних уроках  підвищує ефективність нав­чально-виховного процесу. Саме за такими технологіями — май­бутнє сучасної освіти.

Література

1.      Моисеева М.В. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / М.В. Моисеева, Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.И. Нежурина; под ред. к.п.н.  М.В.Моисеевой. – М.: Издательский  дом  «Камерон», 2004. – 216 с.

2.      Литвиненко О.В. Дидактичні аспекти використання електронного підручника / О.В.Литвиненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-konferencia/title-33.

3.      Вуаль В.А. Электронные издания. – СПб., 2001.

4.      Данилевич Л.П., Лиходід О.М. Створення засобів наочності з використанням комп’ютерних технологій // Професійна підготовка педагогічних працівників. – К.-Житомир : Житомирський держ. пед. ун-т, 2000. – С. 16-24.

5.      Советский энциклопедический словарь. М.: "Советская энциклопедия". - 1985.

6.      Тыщенко О.Б., Уткес М.В. Границы возможностей комп’ютера в обучении// Образование. – 2002. – №4 .– С.85-91.

7.      Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. М. : Педагогика. - 1988. - 204 с.

8.      Олександр Колганов, Системи мультимедіа сьогодні, Hard'n'soft №4 квітень 1995г.

9.      Антонова Т., Харитонов А. Мультимедийный учебник. Поиски жанра//Компьютер-пресс, 1999. – № 9. — С. 26—31.

Переглядів: 2559 | Додав: Олександр | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів