Вівторок, 11.12.2018, 11:24
Вітаю Вас Гість | RSS

Лабораторія менеджменту та підручникознавства

Категорії розділу
Статті [45]
Наукові та науково-методичні статті
Посібники [1]
Навчальні та навчально-методичні посібники з проблем підручникознавства
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Статті

Бойченко Т.Є. Підручник з основ здоров’я: основні засади розбудови, структура і зміст

УДК 373.5.016.:504(075)

Т.Є. Бойченко,

кандидат педагогічних наук,

професор, Університет менеджменту освіти АПН України

 

Підручник з основ здоров’я:

основні засади розбудови, структура і зміст

Інваріантний предмет «Основи здоров’я» в українській загальноосвітній школі вивчають лише з 2001 року за чинними програма для учнів 1-4 та 5-9 класів. Підручники основ здоров’я у зв’язку з цим теж було розроблено вперше. Ця неодмінна складова навчально-методичного комплексу апробується за планом МОН України щороку поступово – клас за класом, публікуються результати оцінювання їх якості учнями, вчителями і батьками.

Засади підручникотворення загалом виокремлено вітчизняними і зарубіжними науковцями-педагогами [4; 6; 7; 13, с. 247] і є неодмінним елементом програмної підготовки студентів педагогічних факультетів [5], хоча, зважаючи на стрімкість розвитку сучасного суспільства й зміни у системі освіти, загальні засади постійно удосконалюються – переглядаються, уточнюються, доповнюються [14, с. 8-20; 7; 9, с. 28-35; 10, с. 35-41; 11]. Однак щодо підручників з основ здоров’я конкретні аналітичні дослідження проведені недостатньо, принаймні, через нетривалість їх використання у навчально-виховному процесі.

Мета статті: розкрити основні засади розробки підручників «Основи здоров’я», проаналізувати принципи вибору змісту, його структурування та  розбудови методичного апарату.

Першим кроком в процесі підручникотворення для предмета «Основи здоров’я», зважаючи на специфіку предмета, має бути аналіз потреби у такому жанрі навчальної літератури на сучасному етапі розвитку української освіти загалом, і при вивченні основ здоров’я – зокрема. Адже суб’єкт навчання сьогодні може отримати «найсвіжішу» інформацію навчального характеру, у тому числі й щодо здорового способу життя, з різних джерел – наприклад, з мережі Інтернету. У зв’язку з цим виникає потреба у підтвердженні позиції: підручник є важливою категорією педагогічної науки і практики, у тому числі й педагогічної валеології.

Категоріальний рівень будь-якого терміну можна визнавати, якщо він відповідає таким критеріям: онтологічний, лінгвістичний, діяльнісний, когнітивний, епістемологічний [1].

Розгляд терміну «підручник» за онтологічним критерієм дозволяє наголосити, що з часу існування людства все, що було під рукою і могло бути використане як навчальний засіб, мало сенс підручника (пісок, на якому писали знаки; глиняні таблички з клинописом; папірус з ієрогліфами; сувої та книжки з пергаменту; книжка в сучасному її вигляді; книжка на електронному носії). Лінгвістичний критерій дозволяє стверджувати: у мовах народів світу, в яких є поняття «школа», є й слово «підручник». За діяльнісним критерієм щодення характеризується неодмінним використанням величезної кількості підручників з різних галузей знання. Оскільки відбувається постійне продукування людством знання про підручник у вигляді різнорівневих блоків інформації – ідей, гіпотез, концепцій, законів, закономірностей, принципів, теорій, методів, методик, – справедливим щодо підручника як категорії є й когнітивний критерій. Таким же є епістемологічний критерій щодо категорійності поняття «підручник», адже підручник є предметом постійного й різнобічного та різнорівневого вивчення таких фундаментальних наук, як педагогіка, психологія, соціологія, інформатика тощо, так і будь-яких навчальних дисциплін, розглянутих у «вузькому», прикладному аспекті, які вивчаються з неодмінним використанням підручника.

Важливість підручника як значимої, зокрема на категоріальному рівні, складової навчально-методичного комплексу, беззаперечна, у тому числі й при вивченні основ здоров’я школярами. Це справедливо ще й тому, що підручник є, за В.М. Мадзігоном, «… розгорнутою моделлю навчального процесу, яка передбачає активну роль самого учня, залучає його до процесу не лише засвоювання, а й активного самонавчання» [8], власне, не лише надаючи інформацію, але вказуючи (до певної міри, не стримуючи творчих намірів учителя), які педагогічні технології можна використати в навчальному процесі. Р.М. Шаменашвілі взагалі визначає підручник як феномен навчально-методичного комплексу [14], що дозволяє використати для аналізу його характеристик феноменологічний підхід, як, до речі, й при аналізі поняття здоров’я [1].

Розглянемо основні характеристики підручників для предмета «Основи здоров’я» на прикладі книжок, розроблених для 1-9 класів у видавництвах «Навчальна книга» та «Ґенеза» авторськими колективами у складі О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, Т.Є Бойченко, Н.С. Коваль, І.П. Василашко, С.В. Василенко, Н.І. Гущиної, О.І. Манюка, В.В. Дивака, В.М. Заплатинського [2].

Усі вони створені відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти (галузь "Здоров’я і фізична культура”) та чинної програми предмета "Основи здоров’я” [3].

Відбір змісту навчальної інформації для усіх підручників базується на основних принципах безперервної валеологічної освіти: науковість, доступність, плюралізм, превентивність, інтегрованість.

Запорукою сучасності й науковості підручників з основ здоров’я є насамперед розгляд здоров’я людини як багатомірного і водночас цілісного феномена гармонійної життєдіяльності людини, який знаходить свій вираз через взаємоузгоджені стани, явища і процеси формування, збереження, зміцнення, споживання, відновлення та передачі фізичної, соціальної, психічної та духовної складових життєдіяльності людини, груп людей, спільнот та суспільства в цілому. При аналізі цього поняття застосовано сучасний комплекс підходів – феноменологічний, онтологічний, гносеологічний, холістичний, детерміністський, герменевтичний [1].

Зміст усіх підручників структуровано за чотирма розділами (змістовими лініями), представлених у програмах для кожного класу: «Життя і здоров’я людини», «Фізична складова здоров’я», «Соціальна складова здоров’я», «Психічна і духовна складові здоров’я» [3].

Розділ "Життя і здоров’я людини” надає можливість акцентувати увагу учнів на шляхах і засобах збереження та поліпшення здоров’я, сприяти усвідомленню їхнього призначення і місця у світі, усвідомити зміст понять "здоров’я”, "здоровий спосіб життя” та їх складових тощо.

Розділ "Фізична складова здоров’я” присвячений розкриттю закономірностей та механізмів фізичної компоненти здоров’я, дає можливість учням оволодіти навичками здорового способу життя, догляду за тілом, попередження найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань; формує в учнів позитивні мотивації до здорового способу життя, навчає ефективним принципам організації навчального процесу й активного відпочинку.

"Соціальна складова здоров’я” спрямована на ознайомлення учнів із соціальними аспектами здоров’я та безпеки життя, травматизму, нещасних випадків, запобігання захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД; засадами соціальної адаптації; на підготовку їх до дорослого життя та професійного самовизначення.

Змістова лінія "Психічна і духовна складові здоров’я” передбачає оволодіння учнями навичками та вміннями позитивного спілкування, запобігання конфліктам та зменшення шкідливого для здоров’я впливу надмірних стресогенних чинників, ознайомлення з принципами психічного розвитку людини, її пізнавальними та психо-емоційними особливостями; акцентує увагу на моральному аспекті здоров’я як одній із важливих характеристик людини і суспільства; розкриває вплив духовного життя людини на здоров’я.

У підручнику для кожного наступного класу зміст і обсяг пропонованої учням інформації різний, організація її засвоєння змінюються відповідно до їхніх зростаючих пізнавальних, психологічних особливостей.

При створенні низки сучасних підручників «Основи здоров’я» автори врахували зміни здатності сучасного учня брати участь в навчальному процесі та можливості сучасного суспільства надавати інформацію.

При формуванні змісту, структурування тексту на основний, допоміжний і пояснювальний, доборі ілюстративного матеріалу, розбудові макета підручника було враховано те, що сучасну особистість характеризує створення ментальної моделі дійсності як набір образів візуальних, слухових, тактильних; простих і складних; концептуальних і перцептів (слідів інформації про навколишнє середовище); асоціативних. Крім цього, сучасні школярі в умовах розвитку інформаційного суспільства навчаються за умов зміни старих образів, прискорення процесу отримання інформації та демасифікації ЗМІ через розвиток, зокрема, комп’ютерних технологій. Це відбувається, на відміну від тих часів, коли модель реальності дитина вибудовувала з образів, отриманих переважно від членів сім’ї, учителя, служителя культу, офіційної особи, що характеризувалося обмеженим вибором, можливістю повторів, повчанням за типом «Ти повинен!» Зовсім недавно це було можливо за рахунок доповнення образного ряду не лише від природи і людей, а й від ЗМІ, які ставали самостійними джерелами інформації, що спричиняло стереотипність мислення і дій [12].

З огляду на означене при розбудові підручників основ здоров’я автори виокремили різні види навчальних текстів, акцентуючи їх зміст логікою викладу. Основний текст розмежований такими рубриками: «Факти», «Від мудрих», «Для допитливих», «Словничок», «Пам’ятайте», «Учитель радить», «Лікар радить/застерігає», «Психолог радить». Частина навчальної інформації винесена у «Додатки».

У підручниках представлені й способи пізнавальної та практичної діяльності у вигляді вказівок, правил (алгоритмічних та евристичних).

Навчальні завдання, що є у підручниках, різновидові та різнорівневі. Вони різняться за характером пізнавальної діяльності учнів (рецептивні, репродуктивні, творчі); урахуванням основних елементів змісту освіти (на усвідомлення навчального матеріалу, застосування знань та умінь за зразком, творче застосування набутих знань, формування емоційно-ціннісного ставлення). Учитель, який планує досягти різних дидактичних цілей, зможе використати пропедевтичні, ввідні, пробні, тренувальні та творчі завдання підручника, спрямовані на відтворення, конструювання, творчість. Вони розроблені з урахуванням можливості розвитку життєвих навичок, що сприяє підвищенню рівня однієї з ключових компетентностей учнів – здоров’язбережувальної.

У підручниках є оригінальні завдання, які розв’язуються за певних умов і в конкретних ситуаціях, наприклад: «Життєві ситуації», «Сходинки успіху», «Крок за кроком». Усі вони мають не лише інформативне значення, але уможливлюють розвиток життєвих навичок, моделювання розвитку подій, формування ціннісного ставлення учнів до здоров’я та життя.

У підручниках наведено алгоритми виконання практичних робіт, регламентованих чинними програмами, дослідницькі проекти, які учні можуть виконати за пропонованим або власним алгоритмом.

У кінці кожного розділу представлено матеріал «Перевір себе», який можна використати для рубіжного контролю, а узагальнені за результатами перевірки (чи самоперевірки) дані про рівень навчальних досягнень учнів можуть бути зараховані як підсумкові.

Особливої уваги заслуговує ілюстративний супровід текстів підручників, що містить малюнки (професійних художників і дітей), фотоматеріали, таблиці, схеми.

Усі підручники мають оригінальний макет, який розроблено з урахуванням змін в сприйнятті інформації сучасними учнями. Він характеризується розмежуванням змістових ліній кольором, конструктивним наповнення шмуцтитулів, інформаційним насичення форзаців, використанням умовних позначень.

Аби підручники з основ здоров’я були дієвою і сучасною складовою навчально-методичного комплексу, автори прагнули розробити їх з максимальним урахуванням необхідності виконання навчальною книжкою комплексу функцій: інформаційної, систематизуючої, мотиваційної, розвивальної, інтегруючої, координуючої, диференціації навчання, комунікативної, виховної [4].

Матеріали підручників відображають досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу, людей, до себе, своєї діяльності, розкривають школярам ціннісні орієнтири, формують у них афективну сферу, що характеризує виховну функцію ланцюжка навчальних книг «Основи здоров’я». Вони сприяють формуванню інтелектуальних почуттів; розвитку позитивних мотивів навчання, пізнавальних потреб та інтересів, що, власне, і є мотиваційною функцією підручників. Реалізації цієї функції допомагають емоційність змісту, цікаві факти, гуморески (переважно у підручниках для молодших школярів). На це спрямовані й різні завдання на розвиток мотивації: індивідуальні та групові ігрові ситуації («Життєві ситуації», рухливі ігри – для учнів початкової школи), персоніфікація запитань, власна думка, виконання творчих завдань («Сходинки успіху», «Крок за кроком», «Дослідницькі проекти»). У всіх підручниках є матеріал на формування емоційно-ціннісного ставлення до здоров’я, життя свого та інших, до світу як у розділах «Психічна та духовна складові здоров’я», так і в інших. Це уможливлює тісний зв’язок інформаційної функції підручника з виховною. Матеріали підручників розкривають як світові здобутки, так і реалії українського буття (факти, ілюстрації, символіка), що сприяє патріотичному вихованню школярів. Для ланцюжка підручників характерні також його змістові й мотиваційні зв’язки зі змістом інших предметів (фізкультура, біологія, хімія, етика, правознавство, література тощо).

Підручники розроблені з урахуванням вимог компетентнісного підходу. Їх зміст, різнорівневі завдання зосереджено на максимальному поєднанні знань із практичною діяльністю учнів [9]. Вони сприяють формуванню в учнів таких основних життєвих навичок: вибір; прийняття рішень; вирішення проблем; творчого та критичного мислення; ефективного спілкування; самооцінки; уміння чинити опір тиску; вибудовувати міжособистісні відносини; співчуття; формування відчуття громадянина; управляти своїм життям у здоровий та продуктивний спосіб [3].

Підручники уможливлюють різні рівні навчальних досягнень учнів, регламентованих чинними програмами: мати уявлення; знати; уміти; розпізнавати; користуватися термінами; наводити приклади; порівнювати; характеризувати; пояснювати; називати; спостерігати; обґрунтовувати; дотримуватися правил здорового способу життя [3].

Означені характеристики аналізованих підручників відповідають рейтинговим [14]:

1.           Розроблені відповідно до Державного стандарту і чинних програм.

2.           Відбір змісту освіти за програмою предмета «Основи здоров’я» для кожного класу доцільний.

3.           Зміст основних, додаткових і пояснювальних текстів характеризується науковістю.

4.           Мова викладу усіх текстів доступна.

5.           При доборі інформації враховано вікові особливості.

6.           Зміст підручників спрямований на особистісно-орієнтоване навчання, він містить інформацію для диференційованого навчання.

7.           Компетентнісний підхід у підручниках реалізовано, зокрема, через спрямованість на розвиток учнями життєвих навичок.

8.           Міжпредметна інтегрованість знань має місце у вигляді інформації та спрямованості завдань.

9.           Виклад інформації здійснено доступно і водночас з глибоким науковим змістом.

10.       Наступність підручників забезпечена як програмними вимогами, так і реалізацією авторської концепції підручника.

11.       Передбачена можливість самостійної роботи учня з підручниками.

12.       Підручники формують інтерес до предмета.

13.       Складність тексту відповідає віковим характеристикам учнів.

14.       Має місце взаємозв’язок дидактичної та методичної бази підручника.

15.       Методичний апарат підручників доцільний, характеризується авторським підходом.

16.       Зміст, структура, макет підручників формують потребу в його використанні.

17.       Автори надали інформацію щодо раціональності користування навчальними книгами.

18.       Формат підручників, їх наступність («ланцюжок») уможливлює психофізіологічну комфортність користування ними упродовж дев’яти років вивчення предмета «Основи здоров’я».

Отже, за основними рейтинговими показниками експертної оцінки підручники «Основи здоров’я» для учнів 1-9 класів означених авторських колективів відповідають вимогам до цього жанру, є моделлю навчального процесу, сприяють формуванню здорового способу життя й розвитку компетентної особистості учня.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.           Бойченко Т.Є Здоров’язберігаюча компетентність як ключова в освіті України / Т.Є. Бойченко // Основи здоров’я і фізична культура. – 2008. – № 11-12. – С. 6-7.

2.           Бойченко Т.Є. Основи здоров’я : підручник [для 1 кл. загальноосв. навч. закл.]. Видання 2-е, доповнене / Т.Є. Бойченко, О.Я. Савченко. – К. : Ґенеза, 2007. – 96 с.; Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: підруч. [для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Т.Є. Бойченко, І.В. Василашко, Н.С. Коваль. – К. : Ґенеза, 2008. – 160 с.

3.           Бойченко Т.Є Основи здоров’я: Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Т.Є. Бойченко, В.М. Дивак, В.В. Дивак. – Київ-Ірпінь: Перун, 2005. – 41 с.; Савченко О.Я. Основи здоров’я: Програми для 1-4 класу / О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, Т.Є. Бойченко, Н.С. Коваль // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К. : Початкова школа, 2006. – С.187-201.

4.           Зуев Д.Д. Школьный ученик: Учебное пособие / Д.Д. Зуев. – М. : Педагогика, 1983. – С. 58-60.

5.           Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект / Я. Кодлюк. – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2009. – 100 с.

6.           Кодлюк Я.П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підручник для магістрантів та студентів пед. ф-тів / Я.П. Кодлюк. – К. : Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – С. 160-172.

7.           Лукіна Т.О. Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу / Т.О. Лукіна. – К. : Академія, 2004. – С. 22-24.

8.           Мадзігон В.М. Поступ у третє тисячоліття / В.М. Мадзігон. – Педагогічна думка. – 2006. – С. 16-17.

9.           Мелешко В.В. Використання навчальної книги як основного засобу формування ключових компетенцій учнів сільської малочисельної школи / В.В. Мелешко // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К. : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – 544 с.

10.       Семененко І.М. Підручник як засіб організації навчальної діяльності / І.М. Семененко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Редкол. – К. : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – 544 с.

11.       Скаткин М.Н. Проблемы теории учебника в отечественной дидактике / М.Н. Скаткин // Учебник: создание – выбор – обучение / Сост. Воронина А.Г. – М. : Изд-во СГУ, 2006. – С. 16-25.

12.       Тоффлер Олвін. Третя хвиля / О. Тоффлер // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. – К. : Либідь, 1996. – С.275-334.

13.       Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов / А.В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.

14.       Шамелашвілі Р.М. Підручник для загальноосвітньої школи як феномен навчально-методичного комплексу та деякі питання його експертного оцінювання / Р.М. Шамелашвілі // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С. 8-20.

Категорія: Статті | Додав: Олександр (05.10.2012)
Переглядів: 6286 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 2
2 26112005  
Ми вчились за вашими підручниками. Де Ви берете такий цікавий матеріал? Дякуємо за Вашу працю!

1 Влолодимир  
Давно цікавлюсь проблемами валеології. Чи є у Вас матеріали щодо методики використання підручників з основ злоровя на уроках?

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук