Понеділок, 16.07.2018, 04:36
Вітаю Вас Гість | RSS

Лабораторія менеджменту та підручникознавства

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 12-14.12.2012

Головна » 2012 » Грудень » 4 » Гребенюк О., Мироненко О. Використання електронних підручників на уроках математики та біології
21:14
Гребенюк О., Мироненко О. Використання електронних підручників на уроках математики та біології

УДК 37.022

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА БІОЛОГІЇ

Ольга Гребенюк, вчитель математики,

                 Олена Мироненко, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель біології, 

                           с. Цвітне Олександрівський район Кіровоградська область  (Україна)

 Дана стаття присвячена проблемі створення та використання електронних підручників на основі програмного засобу загального призначення для створення презентацій – Microsoft Power Point, який дозволяє розробити та реалізувати універсальний вид наочності. Наведені приклади учнівських презентацій до  уроків та проектна роботи.

         Ключові слова: електронний підручник, презентація, навчальний проект, наочність, інформаційно-комунікаційні технології, геометрія, біологія.

 

        This article is devoted the problem of creation and use of electronic textbooks on the basis of programmatic mean of the general setting for creation of presentations – Microsoft Power Point, which allows to develop and realize the universal type of evidentness. The examples of student's presentations are resulted to  the lessons and project works.       

        Keywords: electronic textbook, presentation, educational project, evidentness, informatively communication technologies, geometry, biology.

      

Постановка проблеми. Електронний підручник – це додаткове джерело інформації яке подає її у цікавій та незвичній для учнів формі. Для нас, жителів віддалених районів країни, це можливість доступу до якісної освіти, можливість бути в курсі наукових та методичних новинок, можливість розвитку у сучасному темпі, можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці. Це є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку освіти,  відчувати себе освіченими особистостями,  іти в ногу з часом. Одна із основних задач школи – навчати дітей самостійно здобувати освіту в зручному для них темпі. За допомогою електронних підручників можна урізноманітнити навчальний матеріал,  підняти інтерес до предмету,  показати місця, предмети та явища, які віддалені від нас.  

       Метою статті є показати важливість впровадження в освітній процес електронних підручників, можливість створення вчителем електронних наочностей адаптованих до конкретного класу з конкретним рівнем навчальних досягнень.

       Виклад основного матеріалу.  Інформаційні та комунікаційні технології є цілком очевидними проявами інформаційної революції. Інформатизація освіти в силу специфіки самого процесу передачі знання вимагає ретельного відпрацювання використовуваних технологій і можливостей їх широкого тиражування.

      Розробка інформаційних технологій і засобів навчання розпочалася на теренах України ще в 70-ті роки, але й сьогодні, незважаючи на всі зусилля як педагогів, так і науковців, вони використовуються недостатньо і неефективно. Головними причинами цього є відсутність якісних педагогічних програмних засобів та слабка розробленість методичних питань впровадження інформаційних та комунікаційних технологій навчання.

       Сучасний період реформування школи  в цілому та природничо-математичної освіти зокрема потребує термінового розв’язання цієї проблеми. Застосування в сфері природничо-математичної освіти інформаційні технології мають сприяти розвитку цілісності та системності мислення учня, його уяви, мотивації до вивчення математики та біології; дозволяють більш повно забезпечувати усі види його пізнавальної діяльності, формувати відповідні уміння і навички; індивідуалізувати процес навчання.

       Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики як засобу організації навчання потребує розв’язання цілої низки методичних питань:

·        як розробити ефективний ІКТ-супровід;

·        як поєднати його з традиційними для навчання математики засобами (картками, підручником, робочим зошитом тощо);

·        як організувати навчально-пізнавальну діяльність учня на уроці,  де застосовується комп’ютер;

·        яким буде керівництво вчителя навчально-пізнавальною діяльністю учнів на такому уроці.

Відсутність відповідей на зазначені та інші питання поки що серйозно гальмує інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій навчання у математичну освіту.

       Сучасна методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування інформаційно-комунікаційних технологій. А комп’ютер виступає як засіб  навчання і забезпечує реалізацію дидактичних аспектів сучасного навчання; формування науковості навчання; інтенсифікацію процесу навчання; сприяння мотиваційному аспекту навчання; здійснення систематичного та об’єктивного контролю знань і вмінь учнів.

       У своїй практичній діяльності кожен учитель, який проводить навчальні заняття з використанням ІКТ, обирає потрібний йому за різними параметрами набір педагогічних програмних засобів, що підвищує ефективність його праці, а рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок його учнів наближує до вимог сьогодення. Окрім цього, для кожного вчителя є важливим не лише досягнення максимального результату роботи, але і спосіб його досягнення.

Та найефективнішим, на нашу думку, є підготовка та використання електронних підручників. Одним із видів яких може бути розробка презентацій на уроках вивчення нового матеріалу та формування відповідних навичок.   

      Нами був використаний програмний засіб загального призначення для створення презентацій – Microsoft Power Point, який дозволяє розробити та реалізувати універсальний вид наочності і може бути застосованим у будь-якому класі на уроці будь-якого типу.  

     Такий матеріал доцільно демонструвати учням з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, за потреби повертаючись до деяких слайдів або повторювати презентацію декілька разів.

     Розроблений та запропонований матеріал призначений для використання вчителем на уроках геометрії  в 7 та 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст ІКТ-супроводу відповідає діючій програмі. До кожного уроку упорядкована окрема презентація,  виключення складають лише уроки, які відведенні для проведення контрольних робіт та теми повторення навчального матеріалу. При проведенні контрольних робіт зручніше використати роздруковані окремому учневі тексти контрольних робіт, які розміщені у текстових файлах. При повторенні матеріалу вчитель може використовувати будь-які презентації курсу за потребою.

     Зміст презентацій, які пропонуються до уроків корекції знань, містять основні факти геометрії та додатковий матеріал. Їх пропонується використовувати для учнів, які впорались з контрольною роботою в повному обсязі, а також як матеріал для підготовки додаткових повідомлень та самостійного опрацювання. Матеріал створений  так, що їх можна  адаптувати до класів з різним ступенем підготовленості учнів.  У подальшій роботі планується створення електронного посібника для курсів геометрії 9, 10 та 11 класів.

      Вашій увазі пропонується презентація з електронного посібника до уроків геометрії 7 класу з теми «Вертикальні кути», та геометрії  8 класу з теми «Трапеція».

http://www.slideshare.net/rtyn343/ss-15471552

http://www.slideshare.net/rtyn343/9-13097406

      Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини.

Мета біологічної освіти досягається у процесі вивчення шкільного предмета "Біологія”, функцією якого є формування у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя. [3] , а сучасне життя і сучасна освіта тісно пов’язана з високими темпами розвитку та удосконалення науки й техніки, тож суспільство потребує освічених, здатних швидко навчатися і опановувати новітні технології, фахівців. Стає очевидним, що розв’язування завдань біологічної освіти тільки традиційними методами не є ефективним.

Перед біологами  постає  низка завдань:

1.     Підвищення і збереження інтересу до предмета.

2.     Засвоєння знань.

3.     Оволодіння вміннями.

4.     Застосування знань на практиці.

5.     Оволодіння навичками самостійної роботи.

     Сучасному вчителю необхідно іти в ногу з часом, опановуючи інноваційні технології навчання, потрібно розвивати набутий поколіннями досвід навчання, трансформувати його на більш сучасному рівні з учителів із задоволенням працювали б за своїми підручниками і зошитами, але не мають ні змоги, ні часу до їх написання, тому використовують той матеріал, який є і ретельно його добирають.  Нам важливо,  щоб школярі не тільки мали міцні знання з предмету, а й могли ними скористатись у нестандартних ситуаціях, які пропонуються на співбесідах та тестуванні. Тому ми повинні шукати нові підходи до викладання предмету, особливо при недостатній кількості годин та великому обсязі матеріалу.

Такими підходами у викладанні предмету є інформаційно - комунікаційні технології, що включають:

· технічні засоби (комп’ютери, комп’ютерні комплекси, мультимедійні проектори, інтерактивні дошки тощо);

· програмні засоби (системні, загального призначення, прикладне програмне забезпечення, у тому числі навчального призначення);

· засоби для під’єднання до Інтернету та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому (сервери, лінії зв’язку, модеми, програми пошуку різноманітних даних в Інтернеті тощо);

· спеціально створене для системи освіти інформаційне наповнення (контент) в Інтернеті;

· методичне забезпечення щодо використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [7].

Тут на допомогу вчителю приходять різні методи навчання. Одним з таких є метод проектів у реалізації якого значну допомогу надають електронні підручники.  Метод проектів гарно реалізує дослідницьку діяльність  і вирішує перераховані вище завдання. Суть його в тому, що учні вчаться здійснювати певні дослідження, висувати гіпотези, обґрунтовувати   їх, шукати протиріччя. Таким чином в учнів відбувається формування дослідницьких вмінь. Вони формуються в процесі урочної діяльності в ході розв'язання навчально – дослідницьких завдань, які тісно пов'язані з пошуком, спостереженнями, експериментальною перевіркою та іншими методами наукового пізнання.    

      Одним з виходів науки в шкільну практику є електронний підручник. Для досягнення успішного результату саме на уроках повинна розвинутися зацікавленість учнів навчальним предметом, для цього навчання потрібно здійснювати за схемою: здивування → інтерес → запитання → пошук → роздуми → висновки.  Гідне місце в організації дослідницької діяльності та формуванні дослідницьких вмінь займає метод проектів, який здійснюється за формулою  ШІСТЬ „П” [14]

Проблема → планування (проектування) → пошук інформації → проведення дослідження → перевірка результатів → презентація (захист) (див. таблицю)


      Приклад проекту. http://metodportal.net/node/5743 створений на основі місцевого матеріалу.

      Досвід дозволяє скласти рейтинг пріоритетів використання ІКТ на уроках.

      1. Сприйняття навчального матеріалу.  За програмою «Біологія» передбачено вивчення об’єктів живої природи, процесів життєдіяльності, потребує використання натуральних об’єктів, технічних засобів навчання, таблиць, ілюстрацій підручників. У цьому напрямку дуже допомагають: навчальні презентації, створені MS Power Point на місцевому матеріалі, використання навчальних програм. У своїй роботі часто використовую урок з мультимедійною підтримкою, оскільки в засвоєнні нового навчального матеріалу беруть участь більшість органів чуття, працює одночасно кілька видів пам’яті, що сприяє не лише зацікавленості, але й кращому запам’ятовуванню.

      Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть використовуватися в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з іншими засобами навчання).

       У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою)

для подальшого засвоєння учнями знань,  ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний підручник. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.   Навчальна інформація,  подана через мультимедійні засоби, не повинна містити помилок. Система понять має подаватися на логічній, науковій основі [8]. Створення презентацій з подальшим використання на уроках біології дає можливість урізноманітнення форм подання інформації, типів навчальних завдань; створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації; широке застосування ігрових прийомів; широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного); активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта учбової діяльності; посилення мотивації навчання. Комп’ютер на лабораторно-практичних заняттях може бути використаний замість лабораторного обладнання, за допомогою, якого досліджуються біологічні процеси, явища чи організми. Для успішного проведення лабораторно-практичних робіт потрібно:

·        Чітка постановка завдання (тема, мета, зміст і послідовність роботи).

·        Застосування проблемного підходу(давати учням можливість провести пошук, дослідження).

·        Вміле застосування малюнків, таблиць, відеофрагментів, фотографій.

·        Вміння учнів самостійно опрацьовувати інформацію.

·        Вміння учнів робити висновки (це можуть бути схеми, таблиці, малюнки).

       2. Дослідження – засіб розвитку мислення учнів, уміння працювати з різними джерелами інформації, позакласна робота з предмета. Даний пріоритет реалізується в проектній діяльності.

       3. Контроль знань умінь і навичок учнів. Для проведення контролю знань доцільне використання комп’ютерів. За допомогою виконання учнями тестових завдань і кросвордів можна здійснювати різні види контролю знань умінь і навичок учнів. Це економія часу і максимальне оцінювання знань учнів.

Таким чином, комп’ютер дає змогу якісно здійснити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом.

        Висновки.  Враховуючи вище сказане, можна зазначити, що створення та використання електронних підручників підвищує ефективність навчання, покращує вміння учнів  самостійно опановувати навчальний матеріал, навчає працювати із джерелами наукової інформації під час розв'язування певної проблеми (підготовка доповідей, рефератів, диспутів, розробок власних гіпотез, оформлення бюлетенів, портфоліо, тощо), формує  проблемне  мислення на рівні самостійних наукових досліджень. Шкільна  дослідницька діяльність – один із аспектів самостійного добування знань учнями, якому В.О. Сухомлинський надавав великого значення.  " Важко переоцінити роль знань , - пише В.О. Сухомлинський, - що узагальнюють численні факти, явища, події, якщо вони здобуті самостійними розумовими зусиллями учнів у процесі аналізу. ”

Література

1.           Апостолова Г.В. Геометрія: Підручник для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К : Генеза, 2004. – 216 с.

2.           Апостолова Г.В. Геометрія: підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  – К : Генеза, 2005. – 256 с.

3.           Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

4.           Геометрія: Підручник для 7 кл. середніх загальноосвітніх закладів/ Г.П. Бевз,  В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. – К. : Вежа, 2007. – 208 с.

5.           Геометрія: Підручник для 8 кл. середніх загальноосвітніх закладів/ Г.П. Бевз,  В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. –К. : Вежа, 2008. – 256 с.: іл..

6.           Геометрія. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань/ О.М. Роганін,  Л.Г. Стадник. – 3-тє вид. – Х.: Видавництво «Ранок»,  2011. – 64 с.

7.           Ласкова Н.О. Підвищення ефективності науково-методичної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Режим доступу: http://nmc.at.ua/index/pidvishhennja_efektivnosti_naukovo_metodichnoji_roboti_zasobami_informacijno_komunikacijnikh_tekhnologij/0-140

8.           Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах. Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00055310_0.html

9.             Методичний портал. Режим доступу: http://metodportal.net

10.       Математика 5-12 класи: [програма для загальноосвіт. Навч. закл.]. –К. :Ірпінь, 2005. – С. 30-33.

11.       Нікулін О.В., Кукуш О.Г. Геометрія: Поглиб. курс:  7-9 кл.: Навч. посібник. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1998. – 325 с.

12.       Перельман Я.И. Занимательная геометрия. - 10-е изд. – М. : Гос. издат. физико-математической літератури, 1958. – 300 с.

13.       Погорелов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. серед. шк. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 1998. – 223с.

14. Проектна технологія: Основні етапи роботи. Режим доступу: http://kolir.at.ua/publ/vchitelska_storinka/metodichna_skarbnichka/proektna_tekhnologija/5-1-0-9

15.       Стадник Л.Г. Геометрія. 8 клас: [заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень] / Л.Г.Стадник, О. М. Роганін. – 2-ге вид., випр.. – Харків: Видавництво «Ранок», 2004. – 32 с.

Повний текст статті (з таблицею) /VIKORISTANNYA_ELEKTRONNIKH_PIDRUCHNIKIV_NA_UROKAKH.doc

Переглядів: 2774 | Додав: Олександр | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів